IMÁDKOZZUNK ZITÁVAL ÉS ZITÁÉRT

menu2

menu2
menu2

Ima Isten szolgája Zita boldoggá avatásáért :

Mennyei Atyánk, te Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak megaláztatása által megszabadítottad a világot; őt pedig, aki király volt, de értünk szolgává lett és odaadta életét sokakért, felmagasztaltad.

Add jóságosan, hogy szolgálódat, Zita királynét, Egyházad oltárain tisztelhessük. Benne a hitnek, a próbatételek idején is élő reménynek és a te isteni gondviselésedbe vetett rendíthetetlen bizalomnak csodálatos példáját adtad nekünk.

Add hogy férjével, Boldog Károly királlyal együtt a házastársak számára a hitvesi szeretet és hűség példaképe, a családok számára pedig a keresztény nevelés tanítómestere lehessen. Zita királyné minden nehézség közepette kitárta szívét az emberek, különösen is a legszegényebbek felé. Add, hogy ezért mindenki számára a szolgálat és a felebaráti szeretet példaképévé válhasson.

Közbenjárásának segítségével hallgasd meg kérésünket (itt röviden megemlíthető a kérés). Ezt Krisztus, a mi Urunk nevében kérjük. Ámen.

Miatyánk, három Üdvözlégy, Dicsőség.

Imprimatur : 2009. július 9.
† Yves Le Saux, Le Mans püspöke.

 

Isten szolgájának imával töltött élete:

Isten szolgájának volt gazdag eucharisztikus élete is. Fiatalkora óta Zita imával töltött életének nélkülözhetetlen alapját az eucharisztikában való mindennapi részvételének tartotta. Ez kötötte össze egész életét, személyét, családját Krisztus megváltói áldozatával. Különböző lakóhelyeiben az oltáriszentség jelenléte tette számára lehetővé, hogy naponta az Úr közelségében éljen.

Isten szolgája imádkozó asszony volt: odaadó híve volt a Szentszívnek és Mária szeplőtelen szívének.

Életét teljesen áthatolta a bencések szellemi világa.

A Rózsafűzér recitálása részese volt mindennapi életének.

Életének legdrámaibb pillanataiban mintegy ösztönösen az imában keresett támaszt. Amikor Otto fiának elbeszéli azt a repülőutat, amely -  elég zaklatottan – szállította a császári párt Zürichből Magyarországra a második restaurálási kísérlet során (1921. októbere), Zita ezt írja : Az ég minden angyalához fohászkodtam és elmondtam a Qui habitat  (Ps 90) és a Sub tuum zsoltárokat.

Hallgassuk meg a 90. zsoltárt (Oltalmad alá futunk…) ahogy a Solesmes-i szerzetesek éneklik

Sub tuum :

 Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix : nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta.

"Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz Asszonyunk."

 

Imakilenced Isten szolgája közbenjárásáért:

menu2
menu2

menu2